اینگونه حرکات از نوع تحریک پذیری حسی در برابر محرک خارجی است که امری طبیعی است اما اگر از حد اعتدال خارج شود ممکن است به یک ناهنجاری تبدیل شود لذا رفتار خانواده و اطرافیان در کنترل این مسئله بسیار مهم است.
هنگام ایجاد این حالت توصیه می شود:
  • اطرافیان نسبت به این حرکت کودک کاملا طبیعی بوده و او را به این کار تشویق نکنند.
  • در صورت امکان، فضا را تغیر دهند مثلا شبکه تلویزیون را عوض کنند البته طوری که ایجاد حساسیت نکند.
  • از گذاشتن موسیقی و یا پخش برنامه های تلویزیون که موجب انجام این حرکات می شود بپرهیزند.
  • اشتباه بودن این کار را به مرور زمان و در فرصت های ایجاد شده در وجود کودک نهادینه کنند.