هاست ارزان - خرید هاست دایرکت ادمین

اصطلاحات تخصصی روانشناسی پرورشی

اصطلاحات تخصصی روانشناسی پرورشی

سلام خدمت همکلاسی های خوبم:
برخی از اصطلاحات تخصصی مربوط به کتاب روانشناسی پرورشی (سیف)تا فصل 7 خدمت شما ارائه می شود:

 

Behavior……………………………………………. رفتار

behavioral potentiality توان رفتاری......................................................

overt behavior………………………………………… رفتار های آشکار

covert behavior رفتار های نهان.................................................................

intentional learning یادگیری عمدی.......................................................

incidental learning…………………………………… یادگیری اتفاقی

instruction آموزش..........................................................................................

teaching تدریس...............................................................................................

education پرورش...........................................................................................

training کارآموزی..............................................................................................

Quantitative research ……………………………….پژوهش کمی

Descriptive research توصیفی................................................پژوهش

Correlational research………………………… همبستگیپژوهش

Causal-comparative research علی-مقایسه ای...............پژوهش

Experimental research ……………………………تجربیپژوهش

Qualitative research کیفی.....................................................پژوهش

Case-study research………………………………. موردیپژوهش

Ethnographic research قوم نگاری.......................................پژوهش

Critical research نقادی..............................................................پژوهش

Historical research………………………………… تاریخیپژوهش

Applications of research methodology کاربرد روش شناسی پژوهش

Evaluation research……………………………………….. ارزشیابی

Action research…………………………. تحقیق عمل یا اقدام پژوهی

field study…………………………… بررسی میدانی یا پژوهش در میدان

survey…………………………………………………………… زمینه یابی

Questionnaire……………………………………………….. پرسشنامه

interview……………………………………………………….. مصاحبه

predictive variable…………………………………… متغیر پیش بین

criterion variable……………………………………… متغیر ملاک

independent (predictive) variable مشاهده دقیق تأثیر متغیر مستقل

dependent (criterion) variable متغیر وابسته...................................

experiment آزمایش.......................................................................................

cause and effect……………………………………….. علت و معلولی

manipulation دخل و تصرف.......................................................................

random…………………………………………………………. تصادفی

single subject experimental designs طرح های آزمایشی تک آزمودنی

reversal design………………………………………… طرح بازگشتی

baseline………………………………………………………… خط پایه

action research…………………………………… پژوهش عمل نگر

hypothesis………………………………………………… طرح فرضیه

data…………………………………………………… اطلاعات یا داده ها

methodology…………………………………………… روش پژوهش

scientific law……………………………………………… قانون علمی

variables…………………………………………………………متغیرها

personal report…………………………………….. گزارش شخصی

direct observation …………………………………مشاهده مستقیم

testآزمون..................... ..............................................................................................  

scaleرتبه بندی...............................................................................................

hypothesis

approach

descriptive

experimental

correlation

manipulation

tools

data collection

value

objectivity

validity

reliability

replicability

content related point………………………… تکیه بر متون دینی

title page

beginning page

bibliography

footnotes

punctuation

fact حقیقت...........................................................................

principle اصل............................................................................

، law قانون.....................................................................................

theory نظریه................................................................................

Positivism

postpositivism.

Development…………………………….. رشد یا تحول

physical dev………………………………. رشد جسمانی

personality dev……………………………… رشد شخصیت

social dev رشد اجتماعی...............................................................................

cognitive dev……………………………….. رشد شناختی

cognition شناخت..........................................................................................

equilibration تعادل یابی...........................................................................

Scheme…………………………………………… طرحواره

psychomotor روانی-حرکتی.........................................................................

adaptation سازگاری.......................................................................................

assimilation جذب.................................................................................

accommodation……………………………………. انطباق (تطابق)

interaction کنش متقابل...................................................................

organization………………………………….. سازمان

operations عملیات ذهنی.......................................................................

cognitive structure…………………………. ساخت شناختی

sensori-motor………………………………. حسی-حرکتی

preoperational………………………………… پیش عملیاتی

concrete operations……………………….. عملیات عینی (محسوس)

formal operations…………………………… عملیات صوری (انتزاعی)

semiotic function………………………….. کارکرد نشانه شناختی

egocentrism………………………………… خود محوری

animism………………………………… جاندار انگاری اشیاء و امور

conservation بقاء یا نگهداری........................................................................

classification…………………………… طبقه بندی کردن

reversibility بازگشت پذیری.......................................................................

reversible thinking تفکر قابل بازگشت..............................................

seriation ردیف کردن.........................................................................................

Identity…………………………………………… این همانی

Compensation……………………………………….. جبران

decentration رسیدن به عدم تمرکز.................................................................

hypothetico-deductive……………………….. فرضیه ای قیاسی

adolescent egocentrism خود محوری نوجوانی.........................................

function…………………………………………. کارکرد

self-regulation خود نظم دهی..............................................................

The zone of proximal development منطقه تقریبی رشد................ scaffolding تکیه گاه سازی....................................................................

cultural –historical activity theory نظریه فرهنگی –تاریخی فعالیت

enactive representation…………….. مرحله بازنمایی حرکتی (عملی):

iconic representation…………. مرحله بازنمایی تصویری (شمایلی)

symbolic representation…………….. مرحله بازنمایی نمادی

category……………………………………………. مقولات

Gestalt:………………………………… شکل، انگاره، طرح

Insight:………………………….. بینش (نقش آن در تعریف یادگیری)

Insightful learning……………………………. یادگیری بینشی

Similarity……………………………………… مشابهت

Proximity………………………………………… مجاورت

Closure………………………………………….. بستن یا تکمیل

Good continuation (common direction) ادامه خوب یا جهت مشترک

Simplicity………………………………………… سادگی و سهولت

Figure ground …………………………………..شکل و زمینه

Meaningful verbal learning… آموزش کلامی معنی دار (نام نظریه)

Cognitive structure…… ساخت شناختی (و تغییرات آن اساس یادگیری)

Meaningful/nonmeaningful……… مرتبط یا نامرتبط با مطالب قبل

Subsumption……………………………….. شمول

Subsumer……………………………………… مشمول کننده (کلی)

Derivative subsumer………………………… مشمول کننده اشتقاقی

Correlative subsumer مشمول کننده همبستگی (ارتباطی): نوعی بسط تغییر یا تبدیل مطالب قبل

Expository organizers…………………………….. تدریس نمایشی

Comparative organizers (هنگام اطلاع عمیق از مطالب مبنا)پیش سازمان دهنده مقایسه ای

Oral organizers………………………… سازمان دهنده های شفاهی

Graphic organizers…………………. سازمان دهنده های تصویری

Cognitive drive………………………………سائق شناختی

Social learning

Social- cognitive

Reciprocal determinism…………………… تعیین گری متقابل

Vicarious reinforcement ……………………..تقویت جانشینی

Vicarious punishment ……………………….تنبیه جانشینی

Information processing ………………………..پردازش اطلاعات

Retention یادداری........................................................................

Forgetting فراموشی...........................................................................

Three stages model الگوی سه مرحله ای............................................

Sensory register (sensory store/sensory memory) مخزن حسی

Iconic store مخزن تصویری.............................................................

Echoic strore مخزن پژواکی.................................................................

Attention توجه یا دقت.................................................................

Perception…………………….. ادراک (نسبت دادن معنی به اطلاعات حسی)

Sensations ……………………………احساس های موجود در ثبت حسی

Short-term/working memory ……………حافظه کوتاه مدت فعال

Encoding ………………………...رمزگردانی(دیداری، شنیداری یا معنایی)

rehearsal تکرار/مرور ذهنی.........................................................

Chunking…………………………………………. تقطیع

Long-term memory…………………………….. حافظه دراز مدت

Episodic memory حافظه رویدادی.......................................................

Images ………………………………………….تصاویر ذهنی

Semantic memory حافظه معنایی......................................................

Declarative knowledge…………………………. دانش بیانی(اخباری)

Proposition گزاره...........................................................................

Schema طرحواره.....................................................................................

Procedural memoryحافظه روندی/روشی.....................................................

Procedural knowledge………. دانش روندی(دانش چگونگی انجام کارها)

declarative knowledge……………………. دانش بیانی(چه چیزی بودن)

Automaticity……………………………….. خودکاری (ویژگی حافظه روندی)

General knowledge……………… دانش کلی(مورد استفاده در همه تکالیف)

Specific knowledge…….……. دانش خاص (مورد استفاده در تکالیف خاص)

Declarative, procedural and conditional knowledge دانش بیانی، روندی و شرطی

Dual code theoryرمز دوگانه...................................................................

Parallel distributed processing model پردازش توزیع موازی..............

connectionism model نظریه پیوند گرایی..............................................

memory traceرد حافظه....................................................................

repression واپس زدن یا سرکوب ............................................................

interference تداخل   ..................................................................  

retroactive inhibition   ....................................   بازداری پس گستر

proactive inhibition ............................................ بازداری پیش گستر

برچسب ها: اصطلاحات روانشناسی، روانشناسی پرورشی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی پرورشی نوین، توفیقی، محمد هاشم توفیقی، سلوک،

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!